امام سجاد(ع)فرمود: چنانچه شخصی از سویی تو را بدگویی كند، و سپس برگردد و از سوی دیگر پوزش طلبد، عذرخواهی و پوزش او را پذیرا باش.
حدیث
تصویر باغ موزه

اخبار

تعداد بازدیدکنندگان امروز: 2
تعداد بازدیدکنندگان دیروز تا کنون: 5
تعداد بازدیدکنندگان یکماه گذشته: 133